Idősek otthona

Engedélyezett férőhelyszám: 57.

 

 

Az ellátást igénybe vevők egyágyas, kettő-, vagy háromágyas szobákban nyernek elhelyezést.

Az ellátottak a számukra biztosított lakószobát, lakrészt igényük szerint saját bútoraikkal rendezhetik be. Amennyiben ezzel a lehetőséggel nem élnek, úgy az intézmény biztosítja a lakhatáshoz szükséges bútorzatot.
Ellátottak köre:
A tartós bentlakásos ellátást nyújtó idÅ‘sek otthonában elsÅ‘dlegesen Kecel területén élő időskorúak, valamint egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt rászoruló személyek kerülnek ellátásra az 1993. évi III. törvény 68.§ (1)-(5) bekezdésében foglaltak szerint.
A bentlakásos ellátást nyújtó intézménybe történÅ‘ felvételkor a keceli lakosok elsÅ‘bbséget élveznek, csak akkor veszünk fel más településrÅ‘l jelentkezÅ‘t, ha nincs keceli ellátást igénylő.
Az intézmény szolgáltatásai
- Az étkezést (napi háromszori főétkezés, szükség szerint kiegészítő étkezés) az ellátottak életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően nyújtja. Az ebéd esetében 3 menübő választhatnak ellátottjaink. Ha az ellátott egészségi állapota indokolja, részére – orvosi javaslatra – az orvos előírásainak megfelelő étkezési lehetÅ‘ség biztosított.
- Az intézményben élők saját ruházatukat, textíliájukat használják, azok részére, akik nem rendelkeznek megfelelő mennyiségű, minőségű saját ruházattal, azok részére a teljes körű ellátás részeként az intézmény biztosítja.
- A ruházat mosása és javítása az intézmény feladata.
- Biztosított az ellátottak egészségi állapotának folyamatos ellenőrzése, az egészségügyi tanácsadás, az intézmény keretei között megoldható gyógykezelés.
- Az intézmény orvosa, a háziorvos által, személyre szabottan kiírt recepteket az intézmény váltja ki saját költségvetése terhére.
- Az intézmény orvosa, háziorvosa által beutalt szakrendelésen, vagy kórházi ápolást követÅ‘en felírt gyógyszerek teljes költségét az intézmény átvállalja.
- A gyógyászati segédeszköz ellátása körében az intézmény viseli a vényre felírt test-távoli eszköznek a költségét.

- A mentálhigiénés ellátás keretében biztosított:
- a személyszabott bánásmód,
- a konfliktushelyzetek elkerülése végett az egyéni, és csoportos megbeszélés,
- a szabadidÅ‘ kulturált eltöltésének feltétele,
- gondozási, illetve rehabilitációs tervek megvalósítása,
- a hitélet gyakorlásának feltétele,
- az intézményen belüli és kívüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulásának és működésének segítése.
Az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével megszervezésre kerülnek:
- a kognitív célú tevékenységek/memóriatréningek,
- a kommunikáció fejlesztése (segítő beszélgetés, életvezetési beszélgetés, biblioterápia, beszélgettetés – meghallgatás,
- kreatívterápia/manuális, finommotoros képességek megÅ‘rzése,
- mozgásterápia/gyógytorna/mobilizásálás,
- zeneterápia,
- RO-tréning (realitás-orientációs tréning),
- reminiszcencia tréning,
- önellátási képesség fejlesztése (a strukturált napirend betartása, szokások kialakítása, az alapvető szükségletek kielégítésének fenntartása, a mindennapi tevékenység gyakorlása, helyzetfelismerő gyakorlatok)
- pszichoszociális tevékenységek/közösségi, szabadidÅ‘s programok (családi és társadalmi kapcsolatok fenntartása, kirándulások, rekreációs tevékenységek, séta, levegőzés, hitélet gyakorlása).
- Térítésmentesen vehetik igénybe az ellátottak az intézménybe kéthetente ellátogató személyiségközpontú cousellor által megtartott csoportos és egyéni foglalkoztatást.
Külön térítés ellenében igénybe vehetÅ‘ szolgáltatások:
- A fodrászati alapszolgáltatáson felül a lakó által igényelt tevékenységei elvégzése érdekében az intézménybe fodrászt hívhat, aki a kért szolgáltatást elvégzi részére az általa közölt áron.
- Ha a lakó az alapszolgáltatás körében végzett körömvágás helyett vagy mellett pedikűrös és manikűrös szolgáltatását veszi igénybe, az általa meghatározott árat téríti.
- A mozgásukban korlátozott személyek (kerekes székkel közlekedÅ‘k) igénybe vehetik az intézet gépkocsiját hazalátogatás, temetés, stb. alkalmával a tényleges költségek megtérítése mellett.

 

Intézményi térítési díjak 2020. március 01. napjától

 

idősek otthona:

 

- súlyos demens betegek ellátása 4 800 Ft/nap 

 

- átlagos színvonalú ellátásban részesülÅ‘k 4 800 Ft/nap 

 

Intézményi térítési díjak 2022. március 01. napjától

 

idősek otthona:

 

- súlyos demens betegek ellátása 5 500 Ft/nap

 

- átlagos színvonalú ellátásban részesülők 5 500 Ft/nap

 

IDŐSEK OTTHONA HÁZIRENDJE

Látogatási rend feltöltés alatt!