Gyermekjóléti szolgálat

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területe: Kecel város és Imrehegy község közigazgatási területe. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatait alapellátás keretében végzi, a települések minden korú és társadalmi helyzetű egyénére kiterjedően. Szolgáltatásait térítésmentesen nyújtja, bárki igénybe veheti faji, vallási, politikai hovatartozására való tekintet nélkül. Igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik, így az egyéni igényeknek megfelelően biztosítja a szolgáltatást.

sample image

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.


A szolgálat feladata:
A családsegítés keretében az alábbiakat biztosítjuk:
- szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
- az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
- szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
- közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
- a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
- kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében - a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
- a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
- a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
- a szabadidős programok szervezése,
- a hivatalos ügyek intézésének segítése.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében - a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
- a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
- az észlelő és jelzőrendszeri tagokkal való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
- tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében - a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
- a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
- kezdeményezni egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét,
         -szociális alapszolgáltatások igénybevételét,
         -egészségügyi ellátások igénybevételét,
         -pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.

A szolgáltatás elérhetősége:
Az intézmény nyitva tartása:
- hétfő, kedd, szerda 7:30 órától - 16 óráig
- csütörtök 7:30 órától - 17 óráig
- pénteken 7:30 órától - 11:00 óráig.
A nyitva tartás teljes időtartama alatt Kecelen az ügyeleti szolgálat folyamatos, de a nyitvatartási időn belül naponta 12:00 -12:30 óra között a hivatalos félfogadás szünetel /napi beszámoló, ebédszünet/. Ugyanakkor ebben az időtartamban is fogad az intézmény sürgős krízisügyeket és előre egyeztetett (behívott) eseteket.

Ügyfélfogadási ideje:
Kecelen, a Szociális és Gyermekjóléti Központban (6237 Kecel, Kossuth Lajos u. 4-6.)
- Hétfő, kedd, szerda: 7:30 - 16:00
- Csütörtök: 7:30 - 17:00
- Péntek: 7:30 - 11:00

Imrehegyen a Kossuth tér 11. sz. alatt, az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségben:
- Csütörtök 8:30 - 12:30