Alternatív napközbeni ellátás

 

A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei:

Alternatív napközbeni ellátásként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Elsődleges célja a gyermekek minőségi napközbeni felügyelete, foglalkoztatása. A folyamatosan változó és sokféle igényre - gyermekbarát körülmények között a szülők távollétében kötetlen és kötött programokkal színesített strukturálatlan, vagy strukturált időtöltés megszervezése. A gyerekek, családok hasznos szabadidő eltöltéséhez teret és programokat biztosítani, és a csellengő, felügyelet nélküli, kulcsos gyerekek számára kötetlen formában elérhető megtartó köteléket kiépíteni. Szolgáltatásai mindenki számára ingyenesen elérhetőek.

Feladata a rendelkezésre álló eszközök és szakmai tudás optimális, sokoldalú felhasználása annak érdekében, hogy

-          minden gyerek korosztályának megfelelő módon, értékesen tölthesse el a szabadidejét ebben a közösségi térben,

-          a csellengő, problémákkal küzdő gyermekeknek a létesítmény biztonságos környezetet nyújtson a szabadidő eltöltéséhez és alacsonyküszöbű szolgáltatásként teret adjon a problémák felszínre kerülésének.

-          A családok számára is ingyenes, közös programokat biztosítson.

-          A prevenció.

-          A programok minél szélesebb körű megismertetése.

-          Közösségi alkalmak, programok biztosításával a közösséghez tartozás erősítése.

-          Új ismeretek átadása, készségek fejlesztése.

Formája:

  - a sport- és szabadidő-tevékenységhez kötődő, hasznos időtöltést és felügyeletet biztosító klubfoglalkozás.

A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása:

A Kecel Időseiért Közalapítvány önként vállalt feladata az ellátó rendszerben Kecel városában az alternatív napközbeni ellátás biztosítása.

A napközbeni ellátás egyik alapvető funkciója a gyermek megőrzése, ami lehetővé teszi, hogy a szülő másképp használja fel saját, családja és a közösség egésze hasznára az így felszabadult idejét. Röviden: ez teszi lehetővé, hogy a szülő munkát keressen és munkát vállaljon, ügyeket intézzen.

Az alternatív napközbeni ellátásnak jelentős szerepe lehetne a gyermekszegénység illetve a szegénység intergenerációs újratermelődése csökkentésében

- a szülői foglalkoztathatóság javítása, továbbá

- a szomszédsági gyermek- és áttételesen a teljes közösség fejlesztése, valamint

- egyes gyerekek családi, intézményi térben elszenvedett szociokulturális hiányainak, ártalmainak csökkentése által.

 

A gyermek legelemibb szükséglete, létformája a játék, ezen keresztül tapasztalja meg a körülötte lévő világot, tanul, sikerélményhez jut. A játék nem csupán élményforrás, tanulás, hanem öröm is, ezért a készség- és képességfejlesztés leghatékonyabb eszköze. Kiemelt célunk a játéktevékenységhez kötődő, egyéni készségeket és képességeket fejlesztő, családi nevelést segítő, illetve a szülő-gyermek kapcsolatot erősítő tevékenység az óvodai ellátásban nem részesülő gyermekek, illetve az iskolai napközit vagy tanulószobát nem igénybevevők napközbeni felügyelete, foglalkoztatása és nevelése, szükségleteiknek, életkoruknak megfelelően, családias környezetben.

 

A gyermeki adottságok eltérőek, ezek kibontakoztatását azonban nagymértékben befolyásolja a környezeti nevelés, legyen az kommunikatív, kognitív vagy pszichomotoros, mindegyik fejlesztésének fontos szerepet szánunk.

Tiszteletben tartjuk a családok egymástól eltérő értékrendjét, a gyermekek egyéniségét. Célunk a gyermeki személyiség fejlesztése, kibontakoztatása, egyénileg vagy kiscsoportos foglalkoztatás keretei között.

 

Munkanapokon 13 és 16 óra között fogadjuk a gyermekeket. Foglalkozásaink a szükségleteknek és igényeknek megfelelően változó módon, rendszeres időközönként vagy esetileg meghatározott időtartamokra szervezett tevékenységek.

 ALTERNATÍV NAPKÖZBENI ELLÁTÁS HÁZIRENDJE